Reacties en aanbevelingen

Wenst u uw sympathie uit te spreken over de Kredietunie Eemsregio u.a. dan kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@kredietunie-eemsregio.nl

 

Kredietunie Eemsregio geeft extra impuls kredietverlening aan MKB-ondernemers

De presentatie van een vele tonnen kostend plan om het Molenbergplein in Delfzijl een rigoureuze face-lift te geven, om op die manier de uitstraling van deze krimpgemeente te verhogen, zette ondernemer Fred Bagnay ruim drie jaar geleden aan het denken. Een mooi modern plein prima, maar kunnen we niet beter geld investeren in bedrijven voor het behoud maar ook vooral voor het scheppen van nieuwe banen. Met die gedachte ging hij aan de slag. Hij liet zich uitvoerig voorlichten en zocht medestanders. Enkele maanden geleden werd de handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Kredietunie Eemsregio. Een coöperatie van ondernemers die kredieten verstrekt aan het midden-en kleinbedrijf.

Het is in de Eemsdelta niet anders dan in de rest van het land. Ondanks een voorzichtig economisch herstel zitten ondernemers in het midden-en kleinbedrijf nog steeds te springen om kredieten. Door de aangescherpte regelgeving moeten banken noodgedwongen nee verkopen of worden er slechts beperkte kredieten verstrekt. Dit belemmert in de Eemsdelta de economische groei van het MKB, ook in deze regio als vanouds de banenmotor. Om de kredietverlening op gang te brengen zijn, zo bedacht ook Fred Bagnay, alternatieve financieringsbronnen nodig. Hij stak zijn licht op bij de Kamer van Koophandel, nam contact op met de Vereniging Kredietunie Nederland, praatte met het EZ Bureau Eemsdelta, provincie, gemeenten, banken en andere instanties. Daarnaast verzamelde hij ondernemers om zich heen die ook van mening zijn dat de kredietverlening aan het MKB een forse impuls kan gebruiken. Uiteindelijk koos Bagnay met zijn medestanders voor de oprichting van Kredietunie, vergelijkbaar met de Boerenleenbanken (voorloper Rabobank) die aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden. Kredietunies zijn al een lang bestand financieringskanaal in de rest van de wereld maar vooral in de Verenigde Staten. In de wereld zijn 53000 kredietunies actief met ruim 180 miljoen leden.

 

Coach

Fred Bagnay, eigenaar van het gelijknamige schildersbedrijf; "Met de kredietunie Eemsregio richten wij ons op ondernemers in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. Alleen ondernemers of oud-ondernemers kunnen lid worden van de Kredietunie. We hebben twee soorten leden. Kredietgevers en leden die krediet ontvangen. De kredietgevers zorgen door de aankoop van obligaties dat de kas van de Kredietunie wordt gevuld. Daarvoor ontvangen zij rente en verder worden zij betrokken bij de daadwerkelijk kredietverstrekking. De ondernemer die financiering, maximaal 250.000 Euro, ontvangt en waarover hij rente betaalt, krijgt een coach toegewezen die hem begeleidt bij de bedrijfsvoering."

De gemeenten in de Eemsdelta en de provincie Groningen steunen volgens Fred Bagnay het initiatief van de Kredietunie. Hij hoopt dat gemeenten bereid zijn financiële middelen beschikbaar te stellen. De provincie Groningen heeft inmiddels een startsubsidie van 12.000 Euro toegewezen. Verstrekte kredieten worden door de provincie verdubbeld zodat de slagkracht van de Kredietunie Eemsregio wordt vergroot. Overigens moet dit bedrag uiteindelijk wel weer terugvloeien in de provinciekas.

 

Ambitieus

De Kredietunie Eemsregio heeft volgens Fred Bagnay ambitieuze doelstellingen. Jaarlijks wil men via de leden ruim zes ton ophalen. Over drie jaar telt wat Bagnay betreft de Kredietunie 175 leden zit er 2 miljoen in de kas en wordt 1,5 miljoen aan krediet verstrekt aan rond de 13 ondernemers.

We werken zonder winstoogmerk. We zijn allemaal ondernemers, kunnen elkaar ondersteunen, versterken en zaken met elkaar doen. Er ontstaat een enorm netwerk en daarvan moet de Eemsdeltaregio profiteren. We zijn dan wel een krimpregio maar dat betekent juist dat je zelf initiatieven moet ontplooien om het MKB de helpende hand te bieden om werkgelegenheid te behouden en banen te creëren. We doen dit niet alleen voor onszelf en de regio maar ook voor de generatie die na ons komt.

www.eemshaven.info

 

 

Ondernemer Jan Delken solidair met startende ondernemers

Ondernemer Jan Delken uit Delfzijl, eigenaar van een zaak in huishoudelijke apparatuur, las onlangs een verhaal in een plaatselijke krant over de oprichting van de Kredietunie Eemsregio. Hij nam contact op met een van de bestuursleden en liet zich uitvoerig informeren. Hij had daarna niet veel bedenktijd meer nodig om zich aan te melden als lid.

Jan Delken; ”Ik heb mij aangesloten uit solidariteit naar andere maar ook vooral startende ondernemers. Onze zaak is een echt familiebedrijf en is opgericht in 1851. In 1994 heb ik het bedrijf en de panden waarin het was gevestigd, overgenomen van mijn ouders. Als de banken zich in die tijd net zo hadden opgesteld als vandaag de dag, dan was die overname nooit gelukt. Het is nog maar de vraag wat er dan met het familiebedrijf was gebeurd.”

 

Kansrijk

Volgens Delken kan een (deel)financiering door de Kredietunie ervoor zorgen dat kansrijke zakelijke initiatieven niet verloren gaan  en de tijd en de financiële middelen krijgen om zich te bewijzen. “Dat geldt ook voor de overname van bedrijven. Wij in Delfzijl hebben belang bij een sterk MKB. Een goed voorzieningenniveau komt de leefbaarheid ten goede. Overname van bedrijven die mislopen door gebrek aan voldoende financiering betekent leegstand,” aldus Jan Delken. Hij roept zijn collega-ondernemers daarom op om zich uit solidariteit aan te sluiten bij de Kredietunie om er zo voor te zorgen dat de leefbaarheid op peil blijft en Delfzijl als koopcentrum z’n aantrekkelijkheid behoudt.

En laten we eerlijk zijn het gaat niet eens om geweldige bedragen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, je brengt als ondernemer ook kennis en ervaring in. Daar kunnen beginnende ondernemers van profiteren

www.witgoedspecialist.nl

 

 

Groningen Seaports supporter van Kredietunie Eemsregio u.a.

Groningen Seaports draagt de Kredietunie voor de Eemsregio, dat onlangs is opgericht op initiatief van een kleine groep ondernemers en oud-bankiers uit de regio, een warm hart toe. “De kansen voor de industriële dienstverleners in de havens en industrieparken van Groningen Seaports zijn gebaat bij nieuwe vormen van kredietverlening. Er zijn op het ogenblik verschillende financieringsvormen in ontwikkeling, buiten de banken om. Het is goed voor de ondernemers in de Eemsdelta dat op deze nieuwe ontwikkelingen ingespeeld wordt,” aldus Harm D. Post, directeur van Groningen Seaports.

Het idee van kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Zij vormen een coöperatie kredietvereniging waarbinnen zij via een gemeenschappelijke kas geld aan elkaar beschikbaar stellen en van elkaar lenen. Hierdoor is het voor MKB ondernemers in de Eemsregio mogelijk om werkkapitaalfinanciering aan te trekken naast het normale bankkrediet. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

Leden binnen de kredietvereniging kunnen als coach fungeren voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming.

De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit: de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. De kredietunie is lid van en wordt ondersteund door de Vereniging van Kredietunies in Nederland. Meer informatie vindt u op www.kredietunie-eemsregio.nl.

www.groningen-seaports.com

 

 

 

dit-WERKt uit dank voor jarenlange steun

 

Vandaag heb ik de rente en de aflossing van de pro-resto hoofdsom overgemaakt. Daarmee is een einde gekomen aan de lening, maar niet een einde gekomen aan de relatie tussen dit-WERKt en de kredietunie. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank te uiten voor de jarenlange steun en vertrouwen wat ik heb mogen genieten van de kredietunie. Ik heb het echt als steun in de rug ervaren dat andere ondernemers in de regio, niet alleen hun nek uitsteken, maar ook hun geld inzetten, om mij als ondernemer financieel te steunen terwijl een bank dat een te hoog risico vond. Hartelijk dank voor jullie inzet, toewijding en professionele organisatie. De kredietunie heeft nogmaals zijn meerwaarde aangetoond wat mij betreft!.Hartelijke groet voor nu en tot graag tot later op een bijeenkomst van de kredietunie of elders.

Herman Miedema (directeur dit-WERKt)

 

www.dit-werkt.nl/

Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.